เทคโนโลยีสารสนเทศ


วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.......................
จำนวนหน่วยกิต................
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายรายวิชา
.....................................
.....................................
.....................................
วัตถุประสงค์
1
2
3
4
5


เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1................................................................
หน่วยที่ 2...............................................................
หน่วยที่ 3................................................................
หน่วยที่ 4................................................................
หน่วยที่ 5................................................................
หน่วยที่ 6................................................................
หน่วยที่ 7................................................................
หน่วยที่ 8................................................................


เรื่องการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4. โสตทัตนูปกรณ์
5. ตัวอย่างของงาน


การวัดและประเมิณผล
เกณฑ์การประเมณผล
1.เวลาเรียน
2.งานที่ได้รับมอบหมาย
2.1 Data
2.2 information
2.3 knowledge
2.4 wisdom (PowerPoint)
3.เว็บบล็อก
4.สมุดรายงาน
5.สื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น